Liturgické oznamy

Plán podujatí

· dnešným dňom začína Veľkonočné obdobie, od pondelka do nedele je Veľkonočná oktáva; namiesto „Anjel Pána“ sa modlí modlitba „Raduj sa nebies Kráľovná“

· kto si na budúce nedeľu pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo a splní ostatné predpísané podmienky, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Jubilejný rok sv. Martina

11. november 2016 - 11. november 2017

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

spišský diecézny biskup

 

Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy,

s pocitom vďačnosti Bohu, Pánovi času a dejín si uvedomujeme svoju identitu Božích detí na základe daru viery a sviatosti krstu, ktorý nás zjednocuje. Uvedomujeme si tiež, že naša spišská partikulárna Cirkev plní svoje poslanie pod mocným príhovorom sv. Martina, biskupa z Tours, ktorý je nebeským patrónom nášho katedrálneho chrámu i celej diecézy. 

V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva. 

Týmto otváram Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej partikulárnej Cirkvi v uvedenom časovom vymedzení so všetkými náležitosťami, ktoré k tejto duchovnej a kultúrnej udalosti patria. 

Nech nás príklad života a čností sv. Martina podnieti k horlivosti vo vlastnom duchovnom živote, k odvahe vydávať svedectvo o svojej viere a ku konaniu skutkov telesného aj duchovného milosrdenstva. Nech sa všetky iniciatívy tohto jubilejného roka, tak spoločné ako aj fakultatívne, uskutočňujú pod záštitou sv. Martina a jeho mocný príhovor u Boha nech sa prejaví vo forme duchovného dobra, po ktorom v hĺbke srdca túžime a prosíme od láskavého Pána Boha. Plnomocné odpustky, ktoré nám pre tento jubilejný rok sv. Martina štedro udelil Svätý Otec František, nech sú pre nás zárukou získania Božích milostí a raz aj získania večnej blaženosti. 

Dané v Spišskej Kapitule, dňa 9. novembra, roku Pána 2016. 

 

 Mons. Štefan Sečka, spišský biskup 

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

17. 4. 2017

veľkonočný pondelok

7:00

na úmysel

9:00

† Cecília a Katarína Kubíková

Utorok

18. 4. 2017

veľkonočný utorok

 18:00

† Janka a Ignác Jagnešák

     Streda

19. 4. 2017

veľkonočná streda

17:30

S deťmi

† z r. Adamčík a Tropek

Štvrtok

20. 4. 2017

veľkonočný štvrtok

18:00

 

†  Anna, Mária a Emil Tatarka  342

Piatok

21. 4. 2017

veľkonočný piatok

18:00

 

† Jozef Laštiak 30. deň

Sobota

22. 4. 2017

veľkonočná sobota

 

14:00

 

sobášna sv. omša – za Evu a Patrika

Nedeľa

23. 4. 2017

druhá veľkonočná  nedeľa

nedeľa božieho milosrdenstva

8:00

 na úmysel † Helena a Karol Brenkus

10:30

za veriacich farnosti