Liturgické oznamy

Plán podujatí

· je prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania

· prvý piatok v mesiaci – sv. zmierenia nasledovne –

                 ako vždy vo štvrtok a v piatok od 1600 do sv. omše

                  k chorým pôjdem v piatok od 800

· prvá nedeľa v mesiaci – výmena ružencových lístkov

· 14. a 15. septembra sa v Šaštíne koná Celoslovenský mládežnícky program z príležitosti ukončenia Roku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – kto by mal záujem zúčastniť sa na tomto duchovnom programe, je srdečne pozvaný biskupmi Slovenska a viac info. je na www.komisia.sk/odporucame i na nástenke

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Ja som cesta, pravda a život.

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

V časti „sviatosti - sv. manželstva“ je rozpis sobášnych náuk na rok 2014

V časti „sv. - krsty“ je rozpis krstov na rok 2014

 

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Najbližšie sobášna náuka bude 27.9.2014 v sobotu na fare v Rabčiciach. Je určená všetkým, ktorí chcú sviatosť manželstva uzavrieť od daného dátumu do začiatku pôstneho obdobia 2015. Kto sa nemôže zúčastniť, je v ponuke možnosť uvedená vo vyššie umiestnenom odkaze.

26.9.2014 o 1900 - Stretnutie lektorov farnosti, kde by som prosil o účasť všetkých lektorov (dospelých ako aj mládež)

27.9.2014 celý deň - Sobášna náuka pre snúbencov - presný začiatok a približný koniec sa dozviete v oznamoch

5.10.2014 o 1500 - stretnutie rodičov tretiakov na fare - spoločný začiatok prípravy na prvé sväté prijímanie detí

5.102014 o 1730 - Stretnutie miništrantov farnosti na fare

11.10.2014 - púť / výlet - pravdepodobne Trenčín a Skalka pri Trenčíne - toto sa v priebehu spresní a vyhlási v kostole

17. - 19.10.2014 - Duchovná obnova pre mladých

26.10.2014 o 1500 - Požehnanie kaplnky

10.10.2014 o 1900 - Stretnutie / obnova animátorov birmovancov farnosti na fare (prosím o účasť všetkých, ktorí boli v službe animátora!

23.11.2014 o 1700 - spoločné stretnutie Farskej hospodárskej rady a Farskej pastoračnej rady farnosti na fare, kde by som prosil o účasť všetkých  členov

Druhý vatikánsky koncil

„Všetci kresťania majú právo na kresťanskú výchovu, pretože sa z vody a Ducha Svätého stali novým stvorením... Keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu. Preto ich treba mať za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Medzi všetkými výchovnými prostriedkami má osobitný význam škola. Rodičia majú prvoradú povinnosť a neodcudziteľné právo vychovávať svoje deti, a preto majú mať skutočnú slobodu vo výbere školy. Verejná moc je povinná chrániť a brániť občianske slobody, a teda súhlasne s požiadavkami distribučnej spravodlivosti sa má postarať, žeby rodičia mohli vybrať pre svoje deti školy naozaj slobodne, podľa svojho svedomia.“

„Prítomnosť Cirkvi v oblasti školstva sa prejavuje najmä v katolíckych školách. Isteže katolícka škola sleduje tie isté kultúrne ciele a ľudskú výchovu mládeže ako ostatné školy. Avšak je pre ňu charakteristické, že utvára u svojho žiactva ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia, že umožňuje mladým, aby sa s vývinom ich osobnos­ti zároveň vzmáhalo aj nové stvorenie, ktorým sa stali pri krste a konečne že dáva do súladu ľudskú kultúru vo svojom celku s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomos­ti, ktoré si žiaci postupne nadobúdajú o svete, živote a človeku. Takýmto spôsobom katolícka škola - patrične sa prispôsobujúc podmienkam súčasného vývoja - vychováva svo­jich žiakov k účinnej spolupráci na zveľaďovaní pozemskej obce a zároveň ich pripravuje pre službu na šírení kráľov­stva Božieho, aby sa svojím príkladným a apoštolským životom stali akoby spasiteľným kvasom ľudského spoločenstva. A teda obrovský význam katolíckej školy zostáva i za súčasných okolností nezmenený. Lebo katolícka škola môže vo veľkej miere prispieť k tomu, aby ľud Boží plnil svoje pos­lanie a umožňuje obojstranne užitočný dialóg medzi Cirkvou a ľudskou spoločnosťou.

 

 Catechesi tradendae

Popri rodine a v úzkom spojení s ňou poskytuje katechéze nie zanedbateľné možnosti. V krajinách, žiaľ, stále je ich menej, kde sa výchova k viere môže uskutočňovať v rámci školy, má Cirkev povinnosť zaistiť ju čo najlepším spôsobom. Predovšetkým sa to vzťahuje - ako je samozrejmé - na katolícku školu. Či by si ešte zaslúžila toto pomenovanie, keby sa jej aj napriek vysokej úrovni vo výučbe profánnych predmetov odôvodnene mohli vyčítať nedbalosti a odchýlky práve v náboženskej výchove? Ani nech sa nehovorí, že sa vždy dáva implicitne alebo nepriamo! Vlastný charakter a hlboký zmysel katolíckej školy, pre ktorý by ju katolícki rodičia mali uprednostňovať pred inými, spočíva práve v kvalite náboženského vyučovania, začleneného do výchovy žiakov. Ak majú katolícke inštitúty rešpektovať slobodu svedomia, čiže zvonku nezaťažovať svedomie fyzickým alebo morálnym nátlakom, najmä čo sa týka náboženských úkonov dospievajúcich, majú aj vážnu povinnosť predkladať náboženské formovanie, ktoré sa prispôsobí často rozdielnym situáciám žiakov a pripomenie im volanie Boha slúžiť mu v duchu a v pravde podľa Božích a cirkevných prikázaní bez donucovania človeka, no predsa s jeho záväznosťou vo svedomí.

 

Familiaris consortio

Rodina je teda prvou školou spoločenských čností, ktoré sú potrebné každému spoločenstvu.
Právo a povinnosť rodičov vychovávať sa považuje za základné, pretože súvisí s odovzdávaním ľudského života; je prirodzené a prvotné, pretože vzhľadom na inú výchovnú činnosť je jediné, čo stojí na vzťahu lásky medzi rodičmi a deťmi; je nenahraditeľné a neodňateľné, a preto nemožno ním poveriť plne iných, ani iní si naň nemôžu robiť nárok.

Rodičia majú právo na to, aby ich deti nemuseli chodiť do škôl, ktoré sú v rozpore s ich morálnym a náboženským presvedčením. Najmä sexuálna výchova, ktorá predovšetkým patrí rodičom, musí sa vždy realizovať pod ich starostlivým dohľadom aj doma aj vo výchovných zariadeniach, ktoré si môžu vybrať a kontrolovať.
Práva rodičov sa porušujú vtedy, ak štát vnucuje povinný systém výchovy, z ktorého sa úplne vylúči náboženská formácia.
Prednostné právo rodičov na výchovu detí treba podporovať rozmanitými formami spolupráce rodičov s učiteľmi a vedením školy, najmä však tým, že občania majú účasť na rozhodovaní o prevádzke školy, ako aj na formulovaní a uplatňovaní výchovných smerníc.

 

Keďže výchova je základným právom i povinnosťou rodičov, mnohí z nich (vás) si to uvedomujú a prišli s požiadavkou a túžbou zriadenia cirkevnej katolíckej školy v Rabčiciach. Po dlhších úvahách, viacerých rozhovoroch, rozpravách na Farskej pastoračnej rade a konzultáciách s biskupským úradom a odborníkmi v danej oblasti som sa rozhodol predostrieť túto požiadavku po rozhovore so starostom obce na obecnom zastupiteľstve, kde sa na jeho poslednom zasadnutí (v piatok 29.8.2014) prijalo uznesenie o vyhlásení referenda v Rabčiciach o transformácii terajšej Základnej školy s materskou školou na Cirkevnú katolícku základnú školu s materskou školou. Viac informácií sa dozviete neskôr zo strany obce, prípadne z Obecného časopisu, letákov, ako aj v kostole, kde plánujem pozvať p. biskupa, resp. pána riaditeľa Draveckého, aby vám viac priblížili skutočnosti okolo cirkevnej školy, aby ste sa vedeli zodpovedne za výchovu svojich detí, podľa kresťanského svedomia v nastávajúcom referende rozhodnúť za alebo proti cirkevnej škole.

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

1. 9. 2014

 

 

 

Utorok

2. 9. 2014

 

8:00

za požehnanie žiakov, študentov a učiteľov – prosba o dary Ducha Svätého

Streda

3. 9. 2014

sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi

18:00

† Magdaléna Šubjaková 1. výročie

Štvrtok

4. 9. 2014

 

18:00

vešpery

† František Briliak 30. deň

Piatok

5. 9. 2014

 

18:00

† Júlia a Pavol Slovík  14

Sobota

  6. 9. 2014

 

7:00

 

† Florián, Ignác, Jozef a Janka (143)

Nedeľa

 7. 9. 2014

 

 

    dvadsiata tretia nedeľa v období

 cez rok

8:00

na úmysel Za božie požehnanie Štefana a Gabriely 20. vyr. sobáša

10:30

 

za  veriacich  farnosti